"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม


 ตุลาคม 2557                                       
4 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444 

5 ตุลาคม 2557
การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444 

7 ตุลาคม 2557
ศาสตร์และศิลป์การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
โรงเรียนศรีวรลักษ์ อ.ขาณุวรลักษ์บุรี จ.กำแพงเพชร
ผู้ประสานงาน : ผอ.ปนัดดา เชิดธรรม โทร.08 6445 6978
โทรสาร 055 771206


9 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา อ.เมือง จ.นครปฐม
ผู้ประสานงาน : ผอ.นิคม อ่อนพันธ์ โทร.08 9135 3101 โทรสาร 034 259711

11 ตุลาคม 2557
การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด (Reading Literacy and PISA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444

12 ตุลาคม 2557
การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 - ม.6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444

13 - 14 ตุลาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : อ.ดิเรก มากผาสุข 
 
18 ตุลาคม 2557
การสอนอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ โทร 053 211206 (-31) 
คุณอ๊อด โทร.08 6421 2291, 08 4172 7596 อ.ออย โทร.08 1882 2421 

19 ตุลาคม 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA) 
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ โทร 053 211206 (-31) 
คุณอ๊อด โทร.08 6421 2291, 08 4172 7596 อ.ออย โทร.08 1882 2421 

23 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยครูโรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : ผอ.สุมาลี วิชัยดิษฐ โทร.08 9188 4842, 0 2347 2280 (-3) 

24 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ (ศาสตร์และศิลป์การสอน)
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย อ.เมือง จ.ชลบุรี
ผู้ประสานงาน : รองฯ วิรุฬห์ มีภักดี โทร.08 4927 6423

31 ตุลาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : อ.บุนนาค มาลาอี โทร.08 1744 0655

  พฤศจิกายน 2557                                       
3 พฤศจิกายน 2557
อบรมสัมมนาครูชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ผู้ประสานงาน : ผอ.สมร เอี่ยมอ่องจิต  โทร.08 9786 4856
 
8 พฤศจิกายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979  

9 พฤศจิกายน 2557 
การสอนการอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA) 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979 

11 พฤศจิกายน 2557
อบรมครูระดับมัธยมศึกษา การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ผู้ประสานงาน : ศน.รุ่งเรือง สนธิเณร โทร.08 1448 5822

15 พฤศจิกายน 2557
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
ผู้ประสานงาน : อ.นิตยา แพงสวัสดิ์ โทร.08 9859 2590
 
16 พฤศจิกายน 2557
อบรมการสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้ประสานงาน : อ.นิตยา แพงสวัสดิ์ โทร.08 9859 2590

22 พฤศจิกายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274 

23 พฤศจิกายน 2557
การสอนหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย 
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274 

24 พฤศจิกายน 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA)  
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274

25 - 26 ตุลาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : อ.นิทราพร มีเจริญ โทร.08 0473 00713
  
29 พฤศจิกายน 2557
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผู้ประสานงาน : ศน.วิฑูรย์ ชั่งโต โทร.08 9750 2843

  ธันวาคม 2557                                       
1 ธันวาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ผู้ประสานงาน : อ.กรรณจนา แช่มสา  โทร.08 9789 8805

2 ธันวาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ผู้ประสานงาน : อ.กรรณจนา แช่มสา  โทร.08 9789 8805