"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม

 ตุลาคม 2556                                  
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 
กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ห้องประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 
การสอนอ่านบทร้อยกรองและทำนองเสนาะ : ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ห้องประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 
กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
หอประชุมโรงเรียนสังขะ
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 
กระบวนการคิดและการอ่านเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
หอประชุมโรงเรียนสังขะ
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
 พฤศจิกายน 2556                                  
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 
การสอนกระบวนการคิดและการจัดกิจกรรมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา 
ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตบางนา 
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ประสานงาน : อ.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ (แอน) โทร.08 1923 2310 
โทรสาร 02 3121528