"... ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้

ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."


พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดจัดอบรม

   เดือนสิงหาคม 2560    
                                             
๑๔ สิงหาคม 2560
อบรมครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
หอประชุมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ผู้ประสานงาน : อ.ปกรณ์พศ โสกูล
โทร.08 0๕๔๔ ๓๕๑๗
                                             
๑๙ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
ห้องประชุมโรงแรมสตาร์โฮเต็ล
อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้ประสานงาน : คุณบุญชู ศรีสุขโข
โทร.08 ๑๗๖๒ ๑๗๓๓
                                           
๒๐ สิงหาคม 2560
อบรมการจัดกิจกรรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา (BBL)
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
ห้องประชุมโรงแรมสตาร์โฮเต็ล
อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้ประสานงาน : คุณบุญชู ศรีสุขโข
โทร.08 ๑๗๖๒ ๑๗๓๓
                                           
๒๑ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้สนุก
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ห้องประชุมโรงแรมสตาร์โฮเต็ล
อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้ประสานงาน : คุณบุญชู ศรีสุขโข
โทร.08 ๑๗๖๒ ๑๗๓๓
                                             
๒๒ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
ผู้ประสานงาน : ผอ.อนงค์ หอมทวนลม
โทร.0๙ ๒๒๔๙ ๔๑๙๔
                                           
๒๕ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ผู้ประสานงาน : ศน.เอมอร พันธุวร
โทร.08 ๘๕๖๑ ๓๓๒๕
                                           
๒๖ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ 
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ผู้ประสานงาน : ศน.เอมอร พันธุวร
โทร.08 ๘๕๖๑ ๓๓๒๕
                                           
2๗ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ 
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ผู้ประสานงาน : ศน.เอมอร พันธุวร
โทร.08 ๘๕๖๑ ๓๓๒๕
                                           
๒๘ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หอประชุมโรงเรียนบางซ้ายวิทยา
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : รองฯ พงศ์เฉลิมชัย จำปาศักดิ์
โทร.08 ๑๒๙๒ ๐๔๕๘
                                           
๒๙ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ผู้ประสานงาน : ศน.สายทอง แตงทิพย์
โทร.0๙ ๕๗๘๔ ๘๐๘๔
                                           
๓๐ สิงหาคม 2560
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ผู้ประสานงาน : ศน.สายทอง แตงทิพย์
โทร.0๙ ๕๗๘๔ ๘๐๘๔
                                           
   เดือนกันยายน 2560    
                                           
๒ กันยายน 2560
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
อ.เมือง จ.หนองคาย
ผู้ประสานงาน : ศน.มงคล ทีนาวัฒน์ 
โทร.08 ๗๒๒๕ ๒๑๗๒
                                           
๓ กันยายน 2560
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
อ.เมือง จ.หนองคาย
ผู้ประสานงาน : ศน.มงคล ทีนาวัฒน์ 
โทร.08 ๗๒๒๕ ๒๑๗๒
                                            
๙ กันยายน 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : คุณอรชร ปั้นนาค
โทร.08 ๔๑๗๒ ๗๕๙๖ , ๐๕๓ ๒๐๑๒๐๖ (- ๓๑)
                                            
๑๐ กันยายน 2560
อบรมการจัดกิจกรรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา (BBL)
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : คุณอรชร ปั้นนาค
โทร.08 ๔๑๗๒ ๗๕๙๖ , ๐๕๓ ๒๐๑๒๐๖ (- ๓๑)
                                            
๑๑ กันยายน 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้สนุก
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : คุณอรชร ปั้นนาค
โทร.08 ๔๑๗๒ ๗๕๙๖ , ๐๕๓ ๒๐๑๒๐๖ (- ๓๑)
                                            
๑๖ กันยายน 2560
อบรมการจัดกิจกรรมการสอนแจกลูกและพหุปัญญา (BBL)
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.08 ๖๘๐๓ ๐๔๔๔ , ๐๓๕ ๒๕๒๓๑๔
                                            
๑๗ กันยายน 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.08 ๖๘๐๓ ๐๔๔๔ , ๐๓๕ ๒๕๒๓๑๔