"... ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม

   เดือนตุลาคม 2558   

24 ตุลาคม 2558
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
หอประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  
โทร.08 6803 0444 , 035 252314  โทรสาร 035 252314

25 ตุลาคม 2558
อบรมการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา

หอประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  
โทร.08 6803 0444 , 035 252314  โทรสาร 035 252314

27 ตุลาคม 2558
อบรมการสอนการเรียนรู้แบบพหุปัญญาตามธรรมชาติของสมอง
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : อ.อำนาจ เภทพ่อค้า โทร.08 9801 0056