"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม


  กรกฎาคม 2558                                       
4 กรกฎาคม 2558
อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
ผู้ประสานงาน : คุณเอ๋  โทร.08 1737 4120, 08 6479 2351

5 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนการเขียน : สอนเขียนเรียนสนุก
โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
ผู้ประสานงาน : คุณเอ๋  โทร.08 1737 4120, 08 6479 2351

6 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)
โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง
ผู้ประสานงาน : คุณเอ๋  โทร.08 1737 4120, 08 6479 2351

7 กรกฎาคม 2558
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6
โรงเรียนบูรณะรำลึก อ.เมือง จ.ตรัง
ผู้ประสานงาน : อ.รัตนา เทอดสุวรรณ โทร.08 9730 4599

11 กรกฎาคม 2558
อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ผู้ประสานงาน : อ.ชูชีพ ศรีอยู่ โทร.08 1722 2722

12 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)
โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
ผู้ประสานงาน : อ.ชูชีพ ศรีอยู่ โทร.08 1722 2722

13 กรกฎาคม 2558
อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : จุไรรัตน์ วัฒนะพงษ์วานิช โทร.08 6795 3397

14 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนการเขียน : สอนเขียนเรียนสนุก
โรงเรียนนานาชาติฮาโรว์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : จุไรรัตน์ วัฒนะพงษ์วานิช โทร.08 6795 3397

17 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนให้รักการอ่านชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นทีี่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ผู้ประสานงาน : ศน.เยาวลักษณ์ ผาสุข โทร.08 19494619

18 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ผู้ประสานงาน : อ.ฆัสรา เกษมสำราญ โทร.08 4816 7588

20 กรกฎาคม 2558
อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
 โรงเรียนภาวนาพิมล อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ผู้ประสานงาน : อ.นารีวรรณ ธนะสมบัติวิวัน โทร.09 8247 7959

21 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA) 
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปภัมภ์ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ผู้ประสานงาน : อ.วิภารัตน์ ตาวิยะ โทร.08 6194 4259

25 กรกฎาคม 2558
อบรมการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา  
โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ประสานงาน : คุณกัน โทร.08 3329 1812 
คุณพิชชา นาคสด (อิ๋ว) โทร.08 9723 2888