"... ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้

ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."


พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กำหนดจัดอบรม

   เดือนพฤษภาคม 2560    
1-6 พฤษภาคม 2560
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.08 6803 0444 , 035 252314  โทรสาร 035 252314

7 พฤษภาคม 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
หอประชุมโรงเรียนวัดถนน
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้ประสานงาน : ผอ.ประเสริฐ น้อยโสภณ
โทร.08 68789333 

8-12 พฤษภาคม 2560
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.08 6803 0444 , 035 252314  โทรสาร 035 252314

14 พฤษภาคม 2560
อบรมการสอนหลักภาษากับการใช้ภาษาให้น่าสนใจ
หอประชุมโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ผู้ประสานงาน : อ.อนุพิชชา ประไพตระกูล
โทร.09 10166498

20 พฤษภาคม 2560
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้และ BBL 
หอประชุมเทศบาลบางจักร 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ผู้ประสานงาน : ผอ.ณรงค์ศักดิ์ ฉัตรเจริญพร
โทร.08 98954177