"ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้
ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ"


พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

...

กำหนดจัดอบรม

                                        
   เมษายน ๒๕๖๑    
เสาร์ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
หอประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.๐๘ ๖๘๐๓ ๐๔๔๔
                                           
อาทิตย์ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑
อบรมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมองและการอ่านเขียน
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
หอประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.๐๘ ๖๘๐๓ ๐๔๔๔
                                            
เสาร์ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
อบรมการสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
หอประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.๐๘ ๖๘๐๓ ๐๔๔๔
                                            
อาทิตย์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
อบรมการสอนวรรณคดี
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
หอประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.๐๘ ๖๘๐๓ ๐๔๔๔      
   

   พฤษภาคม 256๑                                               

อาทิตย์ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น
หอประชุม ๓๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.๐๘ ๖๘๐๓ ๐๔๔๔