"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม


  สิงหาคม 2558                                       
1 สิงหาคม 2558
อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : คุณกรรณิการ์ กอมะณี (ปู)  โทร.08 3415 6497

2 สิงหาคม 2558

อบรมการสอนการเขียน : สอนเขียนเรียนสนุก
โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : คุณกรรณิการ์ กอมะณี (ปู)  โทร.08 3415 6497

3 สิงหาคม 2558

อบรมการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)
โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : คุณกรรณิการ์ กอมะณี (ปู)  โทร.08 3415 6497

7 สิงหาคม 2558

อบรมการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : อ.ยรรยง ชิณวงศ์ เทอดสุวรรณ โทร.08 2376 3437

8 สิงหาคม
2558

อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ประสานงาน : คุณชินาภา ปานเนาว์ (อ๋อย)  โทร.08 4456 0681

9 สิงหาคม
2558

อบรมการสอนการเขียน : สอนเขียนเรียนสนุก
โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

ผู้ประสานงาน : คุณชินาภา ปานเนาว์ (อ๋อย)  โทร.08 4456 0681

10 สิงหาคม 2558

อบรมการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)
โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ประสานงาน : คุณชินาภา ปานเนาว์ (อ๋อย)  โทร.08 4456 0681

14 สิงหาคม 2558

สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ผู้ประสานงาน : ผอ.บุญช่วย บุญอาจ โทร.08 1687 2611

15 สิงหาคม 2558

อบรมการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
โรงเรียนแก่งหางแมววิทยาคม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ผู้ประสานงาน : ผอ.พรทิพย์ ตรีสกุลวงศ์  โทร.09 8859 5232

22 สิงหาคม 2558

อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
โรงแรมสตาร์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้ประสานงาน : คุณนงลักษณ์ อินสาคร (ตุ๊ดตู่)  โทร.08 6820 1765

23 สิงหาคม 2558

อบรมการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)
โรงแรมสตาร์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้ประสานงาน : คุณนงลักษณ์ อินสาคร (ตุ๊ดตู่)  โทร.08 6820 1765

24 สิงหาคม 2558

สอนนักเรียนเรื่องการอ่าน - การเขียน ชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : เทพ กรอบทอง โทร.08 1858 1939

25 สิงหาคม 2558

สอนนักเรียนเรื่องการอ่าน - การเขียน ชั้นประถมศึกษา 
โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : เทพ กรอบทอง โทร.08 1858 1939

29 สิงหาคม 2558

อบรมวิธีสอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา "สอนภาษาไทย
ให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น"
โรงแรมบ้านสวนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : คุณรุ่ง  โทร.08 4101 7979

30 สิงหาคม 2558

อบรมการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)
โรงแรมบ้านสวนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : คุณรุ่ง  โทร.08 4101 7979