"... ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม

   เดือนกุมภาพันธ์ 2559   

6 กุมภาพันธ์ 2559 
อบรมการสอนการเรียนรู้แบบพหุปัญญาตามธรรมชาติของสมอง
(Brain - Based Learning : BBL) ชั้นอนุบาลและปฐมวัย
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสบปราบ
.สบปราบ .ลำปาง
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.08 6803 0444 , 035 252314  โทรสาร 035 252314


7 กุมภาพันธ์ 2559 
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านเขียนคล่องและคิดเป็น ชั้นประถมศึกษา
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสบปราบ
.สบปราบ .ลำปาง
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์
โทร.08 6803 0444 , 035 252314  โทรสาร 035 252314