"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม


  มีนาคม 2558                                       
13 มีนาคม 2558
อบรมครูหมวดวิชาภาษาไทย
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ผู้ประสานงาน : อ.ศิริวรรณ ฉิมแย้ม  โทร.08 9565 7635

16 มีนาคม 2558
หลักการใช้ภาษาพื้นฐานสอบบรรจุข้าราชการครู
อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : อ.อมรรัตน์  สนั่นเสียง  โทร.035 322084

20 มีนาคม 2558
การสอนภาษาไทยครูปฐมวัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ผู้ประสานงาน : ศน.รำเพย  สนธิ โทร.08 3607 8650

21 มีนาคม 2558
การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  โรงเรียนบริหารธุรกิจชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
ผู้ประสานงาน : อ.วรัดดา คำจุมพล โทร.08 2493 6591

26 มีนาคม 2558
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง (กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง) อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ผู้ประสานงาน : ผอ.ปริญญา สุธรรม โทร.08 6346 8687
ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี


27 มีนาคม 2558
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ ครูชั้นประถมปีที่ 1 - 2 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 
ผู้ประสานงาน : ศน.เกศรินทร์ จิตรสิงห์ โทร.09 2262 7996, 08 6909 9338

28 มีนาคม 2558
การสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
โรงเรียนสมาหารศึกษา สุขุมวิท 62 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : อ.นภาภรณ์ ฤกษ์สำเร็จ โทร.08 4762 8229 , 02 311 0248

29 มีนาคม 2558
การสอนเขียน
โรเรียนสมาหารศึกษา สุขุมวิท 62 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : อ.นภาภรณ์ ฤกษ์สำเร็จ โทร.08 4762 8229 , 02 311 0248


  เมษายน 2558                                       
18 เมษายน 2558
การสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA) ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444 

19 เมษายน 2558
การสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดีไทยให้น่าเรียน
ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444 

25 เมษายน 2558
วิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444

26 เมษายน 2558
การสอนเขียน : สอนเขียนเรียนสนุก
หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444