"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม

 พฤษภาคม 2557                                  
วันพุธที่ 1 - วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557
สอนเตรียมความพร้อมวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้องประชุมโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ผู้ประสานงาน ศน.ศิรี พึ่งจิตต์ตน โทร.08 6011 1955

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประสานงาน ศน.ประสงค์ พรหมเมตตา โทร.08 7951 6979
 
วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ผู้ประสานงาน ศน.สะอ้าน ไพจิตรจินดา โทร.08 1540 7045
 
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557
หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย : สอนอย่างไรให้น่าเรียน
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน อ.จันทร์จิรา หาวิชา 
 
 มิถุนายน 2557                                     
วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ (อนุบาลและประถมศึกษา) 
ห้องประชุมโรงแรม เค อาร์ โคราช โฮเต็ล
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444  

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
การสอนอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
ห้องประชุมโรงแรม เค อาร์ โคราช โฮเต็ล
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444
 
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย : สอนอย่างไรให้น่าเรียน  
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
ห้องประชุมโรงแรม เค อาร์ โคราช โฮเต็ล
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557
การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
ห้องประชุมโรงแรม เค อาร์ โคราช โฮเต็ล
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444