"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม

 กันยายน 2557                                       
1 กันยายน 2557
การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน 
โรงแรม ลี การ์เด้น สาย 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444  
โรงแรม ลี การ์เดนส์ สาย 1 โทร.074 234422 โทรสาร 074 231888
ณิชารีย์ นาคเกลี้ยง (ปู) โทร.08 1599 7051, 08 9733 9169
ศิวพร แซ่ฮ่า (กิ๊ม) โทร.08 3655 0759 

5 กันยายน 2557
ศาสตร์และศิลป์การสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : อ.ศุภชัย ภักดี โทร.08 0720 4119 

6 กันยายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979  

7 กันยายน 2557
การสอนหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979

8 กันยายน 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA)  
โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : อ.กิษรา เทสันตะ โทร.08 1264 3253
อ.ลีลา สมบุญเรือง โทร.08 6255 2614 

9 กันยายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ผู้ประสานงาน : อ.ชานนท์ ไชยทองดี โทร.085419 9941
อ.อธิชาติ โทร.08 9777 7362 

13 กันยายน 2557
การสอนหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย 
โรงแรม อุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม อุดรโฮเต็ล คุณชินาภา ปานเนาว์ โทร.08 3406 2561 
โทรสาร 042 242782 

14 กันยายน 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA) 
โรงแรม อุดรโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม อุดรโฮเต็ล คุณชินาภา ปานเนาว์ โทร.08 3406 2561 
โทรสาร 042 242782

20 กันยายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ โทร 053 211206 (-31) 
คุณอ๊อด โทร.08 6421 2291, 08 4172 7596 อ.ออย โทร.08 1882 2421

21 กันยายน 2557
การสอนหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย 
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ โทร 053 211206 (-31) 
คุณอ๊อด โทร.08 6421 2291, 08 4172 7596 อ.ออย โทร.08 1882 2421

27 กันยายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงแรม สยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม สยามธานี คุณพิชชา นาคสด (อิ๋ว) โทรสาร 077 282169 

28 กันยายน 2557
การสอนหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย 
โรงแรม สยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม สยามธานี คุณพิชชา นาคสด (อิ๋ว) โทรสาร 077 282169   

29 กันยายน 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA)  
โรงแรม สยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม สยามธานี คุณพิชชา นาคสด (อิ๋ว) โทรสาร 077 282169

 ตุลาคม 2557                                       
4 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444 

5 ตุลาคม 2557
การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444 

7 ตุลาคม 2557
ศาสตร์และศิลป์การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
โรงเรียนศรีวรลักษ์ อ.ขาณุวรลักษ์บุรี จ.กำแพงเพชร
ผู้ประสานงาน : ผอ.ปนัดดา เชิดธรรม โทร.08 6445 6978
โทรสาร 055 771206


9 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสน่หา อ.เมือง จ.นครปฐม
ผู้ประสานงาน : ผอ.นิคม อ่อนพันธ์ โทร.08 9135 3101 โทรสาร 034 259711

11 ตุลาคม 2557
การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด (Reading Literacy and PISA) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444

12 ตุลาคม 2557
การสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.3 - ม.6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444

13 - 14 ตุลาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : อ.ดิเรก มากผาสุข 
 
18 ตุลาคม 2557
การสอนอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ โทร 053 211206 (-31) 
คุณอ๊อด โทร.08 6421 2291, 08 4172 7596 อ.ออย โทร.08 1882 2421 

19 ตุลาคม 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA) 
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ โทร 053 211206 (-31) 
คุณอ๊อด โทร.08 6421 2291, 08 4172 7596 อ.ออย โทร.08 1882 2421 

23 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยครูโรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : ผอ.สุมาลี วิชัยดิษฐ โทร.08 9188 4842, 0 2347 2280 (-3) 

24 ตุลาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ (ศาสตร์และศิลป์การสอน)
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย อ.เมือง จ.ชลบุรี
ผู้ประสานงาน : รองฯ วิรุฬห์ มีภักดี โทร.08 4927 6423

  พฤศจิกายน 2557                                       
8 พฤศจิกายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979  

9 พฤศจิกายน 2557 
การสอนการอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA) 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979 

22 พฤศจิกายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274 

23 พฤศจิกายน 2557
การสอนหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย 
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274 

24 พฤศจิกายน 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA)  
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274