"...
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง
เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา
ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้


ฉะนั้น จึงขอให้บรรดาครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทย
ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและหลักประกัน เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ..."

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กำหนดจัดอบรม


  พฤศจิกายน 2557                                       
3 พฤศจิกายน 2557
อบรมสัมมนาครูชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ผู้ประสานงาน : ผอ.สมร เอี่ยมอ่องจิต  โทร.08 9786 4856
 
8 พฤศจิกายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979  

9 พฤศจิกายน 2557 
การสอนการอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA) 
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม บ้านสวนโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ คุณรุ่ง โทร.08 4101 7979 

11 พฤศจิกายน 2557
อบรมครูระดับมัธยมศึกษา การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ผู้ประสานงาน : ศน.รุ่งเรือง สนธิเณร โทร.08 1448 5822

15 พฤศจิกายน 2557
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
ผู้ประสานงาน : อ.นิตยา แพงสวัสดิ์ โทร.08 9859 2590
 
16 พฤศจิกายน 2557
อบรมการสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผู้ประสานงาน : อ.นิตยา แพงสวัสดิ์ โทร.08 9859 2590

22 พฤศจิกายน 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274 

23 พฤศจิกายน 2557
การสอนหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย 
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274 

24 พฤศจิกายน 2557
การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA)  
โรงแรม เพชรเกษม อ.เมือง จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เพชรเกษม คุณภาวิณี สีสด (ฟองเบียร์) โทร 08 5116 6385 
โทรสาร 044 514041, 044 511274

25 - 26 ตุลาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ผู้ประสานงาน : อ.นิทราพร มีเจริญ โทร.08 0473 00713
  
29 พฤศจิกายน 2557
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผู้ประสานงาน : ศน.วิฑูรย์ ชั่งโต โทร.08 9750 2843

  ธันวาคม 2557                                       
1 ธันวาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ผู้ประสานงาน : อ.กรรณจนา แช่มสา  โทร.08 9789 8805 

2 ธันวาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ผู้ประสานงาน : อ.กรรณจนา แช่มสา  โทร.08 9789 8805  

6 ธันวาคม 2557
การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
โรงแรม เค อาร์ โคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เค อาร์ โคราช โฮเต็ล คุณจริยา สิงห์จันทึก (น้ำผึ้ง) โทร 08 0606 6869
โทรสาร 044 341345 

7 ธันวาคม 2557
การสอนอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)  
โรงแรม เค อาร์ โคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ โทร.08 6803 0444
โรงแรม เค อาร์ โคราช โฮเต็ล คุณจริยา สิงห์จันทึก (น้ำผึ้ง) โทร 08 0606 6869
โทรสาร 044 341345

8 ธันวาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : อ.เกษกิตติ ปัญญาไวย  โทร.08 8552 5764 

9 ธันวาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : อ.เกษกิตติ ปัญญาไวย  โทร.08 8552 5764 

10 ธันวาคม 2557
อบรมครูนานาชาติ แพน-เอเซีย
โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเซีย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงาน : ผอ.สุมาลี วิชัยดิษฐ์  โทร.08 9188 4842 , 02 3472280 (-3) 

11 ธันวาคม 2557
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบางไทรวิทยา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้ประสานงาน : อ.ทัศนีย์ ไวปรีชี  โทร.08 0667 2681
อ.เติมศิริ เขตกรณ์ โทร.08 8634 6838 

13 ธันวาคม 2557สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสตรีสิริเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ผู้ประสานงาน : อ.พรทิพย์ หาวิชิต  โทร.08 5682 9131 
อ.ประมัย จิตตะโคตร์  โทร.08 1879 2245 

15 ธันวาคม 2557อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ 
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้ประสานงาน : ผอ.อภิชาติ ตะเภาทอง 
อ.อัจฉราวดี หนูน้อย โทร.08 53999488 , 038 541270 

16 ธันวาคม 2557
อบรมการสอนกระบวนการคิดกับการอ่านเพื่อการเรียนรู้ 
(Reading Literacy and PISA)  
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้ประสานงาน : ผอ.อภิชาติ ตะเภาทอง 
อ.อัจฉราวดี หนูน้อย โทร.08 53999488 , 038 541270

20 ธันวาคม 2557
อบรมการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้
โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 
โรงแรมสาเกตุนคร คุณกรรณิการ์ กอมะณี (ปู) โทร.08 3415 6497
คุณจินตนา ทองคำ (ปุ้ย) โทรสาร 043 511937

21 ธันวาคม 2557
อบรมหลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย
โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 
โรงแรมสาเกตุนคร คุณกรรณิการ์ กอมะณี (ปู) โทร.08 3415 6497
คุณจินตนา ทองคำ (ปุ้ย) โทรสาร 043 511937

22 ธันวาคม 2557
อบรมการสอนอ่านชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โรงแรมสาเกตุนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ผู้ประสานงาน : ผศ.ประเทือง คล้ายสุบรรณ์  โทร.08 6803 0444 
โรงแรมสาเกตุนคร คุณกรรณิการ์ กอมะณี (ปู) โทร.08 3415 6497
คุณจินตนา ทองคำ (ปุ้ย) โทรสาร 043 511937